Bán đất đẹp quy hoạch xóm mâu đon 72m vuông

Bán đất hướng Đông bac khu quy hoạch xóm mâu đon hung lôc diễn tich 72m vuông đường rông 9m cả via he thong khu vực Dân cu an toàn diện đường Đây đủ LIEN hê điên thoại chinh chu 0949087736